Prosba o déšť

Drazí bratři a sestry,

současná epidemie nejen ochromila náš život a působení, ale i upoutala naši pozornost tak, že si téměř nevšímáme mimořádného sucha, které je horší než v předchozích letech, a kromě jiného hrozí mimořádná neúroda.

Naši předkové slavívali jarní prosebné dny (suché dny) před svátkem svatého Marka s posty a procesím do polí, kdy prosili za příhodný déšť a požehnanou úrodu. I když nemůžeme konat prosebná procesí, vyjděte si, prosím, do polí sami na procházku a modlete se cestou.

S vděčností za vaše osobní zapojení do těchto proseb i získání farníků pro tento úmysl všem ze srdce žehná

Olomouc, 20. 4. 2020                                                        +Jan Graubner

1.

Prosba o déšť

Dobrotivý Bože! Milostivě nám uděl potřebný déšť,
aby se občerstvila vyprahlá půda, vydala svou úrodu
a my, posíleni plody země, sloužili Tobě, Bože,
v Kristu Ježíši, našem Pánu.
Amen

2.
Prosba o déšť
Dej nám, prosíme, Pane, zúrodňující déšť
a milostivě zavlaž povrch země nebeskou rosou.
Ve své úzkosti se spoléháme na tvou dobrotivost.
Dopřej nám ochranu ve všech našich protivenstvích.
Amen