Svátost křtu

SVÁTOST KŘTU
„Křest je základem celého křesťanského života, vstupní branou k životu v Duchu a branou, která otevírá přístup k ostatním svátostem. Křtem jsme osvobozeni od hříchu a znovuzrozeni jako Boží děti, stáváme se Kristovými údy; jsme přivtěleni k církvi a stáváme se účastnými jejího poslání: „Proto se křest správně a vhodně definuje jako svátost znovuzrození skrze vodu ve slově.“ (KKC, 1284)
Podmínky přijetí svátosti:
1. křest dítěte:
– víra ve spásu skrze Ježíše Krista ( u dítěte víra rodičů!!!)
– kmotr má být praktikující katolík, který přijal svátost biřmování, který žije podle přikázání církve (pokud je ženatý nebo vdaná, musí mít církevní manželství)
– křest dítěte žádají rodiče, ne babička nebo dědeček!!!
– pokud bydlištěm žadatelé spadají do jiné farnosti, musí donést i potvrzení svého faráře, že souhlasí se křtem v jiné farnosti
– příprava rodičů (dle domluvy)
Důležitá je příprava rodičů – nechat dítě pokřtít znamená slíbit, že ho budou v jeho životě víry doprovázet. Mají si jasněji uvědomit, že dostali milost víry i k tomu, aby vedli k víře své dítě. Společně s rodiči se vyplňuje křestní zápis. K tomu je třeba přinést rodný list dítěte a oddací list rodičů. Jméno, příjmení a adresu kmotra nebo kmotrů. Pro křest dítěte se vyžaduje, aby rodiče složili záruku, že dítě dále budou vychovávat ve víře. To samozřejmě předpokládá, že víru sami žijí a praktikují. Tedy jinými slovy zachovávají církevní přikázání, mezi které patří i platné (před církví uzavřené) manželství. Církevní sňatek rodičů dítěte není striktní podmínkou, ale je určitým vodítkem pro posouzení záruky křesťanské výchovy, kterou rodiče budou skládat.
2. křest dospělého:
– víra ve spásu skrze Ježíše Krista – praktikující víra
– příprava dospělých katechumenů trvá zpravidla jeden rok
– svátost křtu se udílí v naší farnosti pouze v neděli ve mši svaté. Dospělí přijímají svátost křtu obvykle o Velikonocích.