Náš kostel

Historie v kostce

Podle tradice stál původní ještě gotický kostel stejného zasvěcení uprostřed náměstí. Nahradila jej chrámová stavba ve stylu pozdního baroka. Kostel svatého Bartoloměje v Napajedlích byl vystavěn v letech 1710-1712. Nechal ho postavit tehdejší majitel napajedelského panství Adam Jáchym z Rotalu. Vysvěcen byl kostel až v roce 1741 olomouckým biskupem Jakubem Arnoštem. Kostel nebyl první církevní stavbou ve městě, původní kostel sv. Bartoloměje stával hned vedle napajedelské fary, poblíž tržiště a radnice. Kostel ale nevyhovoval kapacitou a proto byl zbourán a vystavěn byl nový kostel nesoucí stejný název jako ten minulý, kostel svatého Bartoloměje. Nejstaršími památkami v kostele jsou dva renesanční náhrobky Bedřicha a Bartoloměje ze Žerotína zasazené ve zdi po stranách hlavního vchodu, které byly přeneseny ze starého kostela. Další náhrobky jsou vsazeny v podlaze pod novodobou dlažbou, z části zakryty lavicemi. V první třetině pravé části kostelní lodi je vchod do krypty, v současné době nepřístupné, kam byly údajně přeneseny ze starého kostela ostatky sedmi pánů ze Žerotína a dvou Vartemberků.

Rozšířená historie

Barokní kostel svatého Bartoloměje v Napajedlích byl postaven v letech 1710–1712 (datován je k r. 1712, čehož jste si mohli všimnout nad hlavními dveřmi při vchodu do kostela). Kostel nechal ho postavit tehdejší majitel napajedelského panství, hrabě Adam Jáchym z Rottalu. Kostel byl vysvěcen až v roce 1741 tehdejším olomouckým biskupem Jakubem Arnoštem. Nově vystavěný kostel nahradil původní gotický kostel stejného zasvěcení, postavený patrně na počátku 15. století (v r. 1418 se připomíná v Napajedlích farář), který stával hned vedle fary. Starý kostel ale přestal postačovat svou kapacitou, a proto byl zbourán a nahrazen tímto kostelem. Původní oltář stával přesně v místě, kde se nyní nachází kamenný kříž.

Nejstaršími památkami v kostele jsou dva renesanční náhrobníky Bedřicha a Bartoloměje ze Žerotína (datovány k roku 1568) s mramorovými figurami, zasazené ve zdech po stranách hlavního vchodu; tyto náhrobníky byly přeneseny ze starého kostela. Další náhrobníky jsou vsazeny v podlaze pod novodobou dlažbou. V první třetině kostelní lodi po pravé straně je vchod do krypty, v současné době nepřístupné, kam byly údajně přeneseny ze starého kostela ostatky sedmi pánů ze Žerotína a dvou Vartemberků. Ze starého kostela byly také použity některé stavební prvky a byly sem přeneseny původní sochy. Můžete si povšimnout nad oltářem 4 soch našich evangelistů (v tomto pořadí zleva: Matouše, Marka, Lukáše a Jana.)

Pod sochami se nachází jejich symboly, se kterými jsou často vyobrazováni.

Matoušovi byl přidělen okřídlený člověk, později ztotožněn s andělem a je tak proto, že jeho evangelium začíná vyjmenováním Ježíšova rodokmenu. Markovi okřídlený lev, protože na začátku evangelia je hlas volající na poušti, přestože o hlasu lva není v evangeliu žádná zmínka. U Lukáše si můžete povšimnout okřídleného býka, neboť evangelista na začátku vyjmenovává chrámové oběti a u Jana nacházíme symbol orla pro jeho vzletnou a vysokou teologii. Barevná okna nad oltářem Nejsvětější Trojice, sv. Ludmila, sv. Václav byly pořízeny v letech 1893.

Dále si můžete povšimnout větších soch kolem oltáře. Jedná se o sochy sv. Jakuba a Ondřeje, o kterých netušíme, jak se spojují s naším kostelem, popřípadě vzadu před zpovědnicemi soch sv. Anežky a Terezky z Lisseux.

Obraz nad hlavním oltářem, znázorňující umučení sv. Bartoloměje, namaloval údajně r. 1809 František Kančic, generální ředitel vídeňské Akademie.

Dále zde máme mešní kalich, zdobený tepaným květinovým a listovým vlysem, a tepaným listovým prstencem na podstavci, zhotovil jej v 70. letech 18. století František Richter. Kalich je v současné době uložen ve trezoru, ale dříve byl běžně užíván při slavení mší svatých.

Barokní interiér kostela byl klasicistně upravován pravděpodobně kolem r. 1846 a na přelomu 19. a 20. století, kdy byla rozšířena hudební kruchta. V l. 1902–1909 byl pořízen nový mramorový oltář, kazatelna, křtitelnice a kostelní lavice.

Můžete si také povšimnout, že dřevěné lavice jsou nově zrestaurovány, a to před 2 lety. Když se nyní zaměříme na stěny, tak určitě nepřehlédnete několik obrazů. Největší dva symbolizují Nanebevstoupení Panny Marie po vaší levici a svatého Cyrila a Metoděje po vaší pravici. Jejich autor je bohužel neznámý.

Dále se v kostele nachází téměř nepřehlédnutelná obrazová křížová cesta. Jedná se o soubor 14 obrazů, jakožto 14 zastavení, která symbolizují Ježíšovu cestu na smrt.

A teď něco málo pro matematiky, kteří mají rádi čísla. Kostel je 15m vysoký a široký a 38m dlouhý a celková výška kostela včetně věže je udávána 27m. (kompromis 25-30m)

Když se teď podrobně zaměříme na křtitelnici, o které jsem již před nepatrnou chvílí hovořila, tak na ní se nachází celkem 3 motivy. Zepředu křest Bořivoje Cyrilem a Metodějem, dále první hřích v ráji Adama a Evy a na poslední je vyobrazen Mojžíš, jak převádí lid Rudým mořem.

Na ambonu se nachází 3 biblické úryvky, které nyní společně rozluštíme. První je podobenství o rozsévači, dále blahoslavenství, která kázal Ježíš svým učedníkům a úryvek o pastýři, který je asi neznámější.

Kolem kostela se rozkládal až do roku 1784 hřbitov, připomínají ho čtyři náhrobní kameny z 18. století vložené do zdi farní zahrady. Kamenná socha Panny Marie pochází z roku 1879. Schodiště ke kostelu bylo postaveno roku 1885, renovováno v letech 1901 – 1932, zdobily ho původně sochy ze starého kostela (sv. Jan, P. Marie Bolestná), v 19. století byly doplněny sochami sv. Cyrila a Metoděje, sv. Ludmily a sv. Václava. Kamenný kříž pod schodištěm stojí podle tradice v místech, kde býval oltář starého kostela, pocházel z poloviny 18. století. V barokním stylu je zhotovena rovněž socha sv. Floriana (patron hasičů) a budova fary.

Když se otočíte, můžete si prohlédnout naše nové varhany, které prodělaly poslední rekonstrukci v letech 2006-2009. O nich ale dozvíte více na kúru, kam vás nyní odvedu a prohlídka v dolních částech kostela pro vás nyní končí.

Procházka kostelem

dnešní procházku kostelem pojmeme trošku jinak než jindy. Nebudu vám říkat moc o historii, ale projdeme si společně kostel a povykládám vám o některých místech v kostele.

Jsme v barokním kostele sv. Bartoloměje, který je široký 15 a 38 m dlouhý. Není to první kostel v Napajedlích. Původní kostel stál vedle fary v místech pod kostelními schody. Letos máme tzv. osmičkový rok a tak se jen na okraj zmíním, že se v historických pramenech v roce 1418 připomíná napajedelský farář Mikuláš. Z původního kostela můžeme v tom současném vidět například sochy evangelistů. Uměl by je někdo z vás pojmenovat a přiřadit k nim jejich symboly? Jedná se o čtyři okřídlené bytosti.

(Matouš – okřídlený člověk-anděl-evangelium začíná lidským rodokmenem Ježíšovým, Marek – lev-na začátku hovoří o hlasu volajícího na poušti, který je jako hlas lva, Lukáš – býk-na začátku hovoří o chrámových obětech a Jan – orel-pro jeho vzletnou teologii)

Když se bavíme o evangelistech, tak evangelium se čte zde z ambonu. Ambon je místo, odkud k nám při mši svaté přichází dobrá zpráva. Dříve byly v kostelích vyvýšené kazatelny, které ale byly po 2. vatikánském koncilu nahrazovány právě ambony.

Uprostřed kněžiště se nachází obětní stůl. Kněz na něm při bohoslužbě proměňuje hostie a víno v Tělo a Krev Ježíše Krista, čímž připomíná Poslední večeři Páně.

V této souvislosti mi nedá, abych dnes nezmínila Aničku Zelíkovou. Ta právě 25. května 1933 přistoupila v našem kostele k 1. svatému přijímání.

Za obětním stolem se nachází svatostánek. Je to nejposvátnější místo v kostele, do kterého se ukládají liturgické nádoby s eucharistií.

Víte někdo, kdo všechno má do svatostánku přístup?

(kněz nebo knězem pověřená osoba)

Úplně vpravo se nachází křtitelnice. Na té naší se nachází výjevy z Bible – Adam a Eva v ráji, Cyril a Metoděj a kázání Mojžíše. Ze čtvrté strany není vyobrazeno nic. Nejstarší křestní prostory se nazývaly baptisteria. Byly to vlastně bazénky s hloubkou vody 1 metr. Křtěnec vstupoval do této vody a zároveň jej biskup poléval vodou na hlavu. Asi od 12. století se křest provádí symbolicky litím svěcené vody na hlavu křtěnce, kdy křtitelnice nahradily právě baptisteria.

Když se otočíme, vidíme na kůru varhany, které většinou doprovází slavení mše svaté. Současné varhany byly vysvěceny nedávno v r. 2009.

Tipnete si někdo, kolik píšťal obsahují?

(1876)

Tyto varhany mají 1876 píšťal, 2 manuály a 30 rejstříků.

A ještě jedna otázka – víte, kdo má dnes svátek v církevním kalendáři?

(sv. Urban)

Ten je patronem vína a vinařů. Máme ještě další patrony a těmi jsou: víte někdo? Všechny najdete zobrazené i u nás v kostele.

(sv. Václav-vinaři v něm našli zalíbení jako v ochránci před nepřízní počasí, sv. Jan evangelista-dle legendy vypil pohár otráveného vína, ale jed na něj vůbec neúčinkoval. 29. prosinec, na svátek Jana Evangelisty, se stal dnem, kdy se světí víno, sv. Bartoloměj– na svátek apoštola sv. Bartoloměje 24. srpna, na většině vinic začalo velmi rušné období. Vinaři věřili, v jeho sílu a moc ochránit úrodu při sběru. Svatý Bartoloměj proto bývá také vyobrazován s nožem, který je podobný noži vinařskému a nejznámější sv. Urban, kterého jsme už zmínili-mezi patrony vína jej zařadila legenda, která praví, že jej vinice ukryla před pronásledovateli a zachránila mu tak život.).

A nyní mi dovolte, abych vás zavedla ke vstupu do kostela, kde na vás čeká malé překvapení a pokračování poznávání tajemství kostela.